Fotogaléria

Video

Worship180x50

Čestní občania

László Miklósprof. RNDr. László Miklós DrSc. Dr. h. c.

poslanec NR SR, SMK-MKP, 1998 - 2006 minister životného prostredia SR
narodený  24.01.1949 Tornaľa

Vzdelanie:
1997 Prof., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
1994 DrSc.,Slovenská akadémia vied, Bratislava
1993 Doc., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
1983 CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně Brno
1975 RNDr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1968-1973 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzická a regionálna geografia

Kurzy:
1994 Kurz "Efektívny manažér", Open University UK - CUB Bratislava
1994 Kurz "Environment", Open University UK - CUB Bratislava
 
Priebeh zamestnaní:

od r. 2006 poslanec NR SR
1998 - 2006 minister životného prostredia Slovenskej republiky
od r. 1996 hosťujúci profesor - Technische Universität, Wien
1995-1998 hosťujúci profesor - Universität f. Bodenkultur Wien
1994-1995 hosťujúci profesor - Roskilde University Centre, Dánsko
1992-1994 vedúci oddelenia Ústavu krajinnej ekológie SAV, predseda vedeckej rady
1990-1992 podpredseda Slovenskej komisie pre životné prostredie a námestník ministra
1973-1990 Ústav experimentálnej biológie a ekológie (CBEV)
Vedecké a edukačné aktivity:
od r. 1995 Ústav krajinnej ekológie SAV, vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia krajinnoekologických syntéz
od r. 1995 Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udžateľný rozvoj FEE TU Zvolen v Banskej Štiavnici, vedúci katedry

Ocenenia:

1993 Tribute of Appreciation from the Administrator of US EPA
1984 Gold medal of the State Commission for the Environmental Protection of Bulgaria

Je ženatý, má dve dcéry. Ovláda anglický, ruský, maďarský a nemecký jazyk.

Tvorba:
Autor alebo spoluautor: viac ako 20 záverečných správ z vedeckých projektov, 16 kníh alebo samostatné kapitoly v knižných publikáciách (9 v zahraničí), 5 editovaných publikácií, l3 učebných textov, viac ako l60 vedeckých a odborných článkov v časopisoch a zborníkoch na Slovensku, viac ako 50 v zahraničí, viac ako 90 prednášok na Slovensku a viac ako 90 v zahraničí na konferenciách, sympóziách seminároch, viac ako 60 expertíz a odborných posudkov, viac ako 40 ekologických plánov a projektov, viac ako 75 rozhovorov pre tlač, rádio, televíziu.
Viac ako 170 citácií vedeckých prác, z toho viac ako 50 v zahraničí.

přesný čas

Počasie

Počasie Licince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Licince © 2014.Všetky práva vyhradené.